SORUMLULUKLARI

 • Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
 • Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
 • Tüm Üniversite personelinin ilan,  atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak, 
 • Akademik kadroların sağlıklı tutulmasını sağlamak,  
 • Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmak, 
 • Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak, 
 • Mevzuatın ve bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak

GÖREVLERİ

 • Akademik ve İdari kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulması,
 • Her yıl, kadro iptal-ihdas, dolu-boş, derece ve unvan değişikliği, açıktan atama kullanım izni ile ilgili işlemlerin yapılması,
 • Açıktan veya naklen atama işlemlerinin yapılması.
 • Naklen atanacak Akademik ve İdari personel için kurumlarından muvafakat istenmesi,
 • Açıktan, yeniden veya naklen ataması yapılarak göreve başlayan personelin bilgi girişlerinin yapılması,
 • Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, YÖK Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri çeşitli izleme formlarının ve işlemlerin hazırlanması ve gönderilmesi;
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu uyarınca Mayıs ve Kasım aylarında sendikalara üye personel durumunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesi,
 • Askere sevk, tehir ve askerlik sonrası işe başlama işlemlerinin yapılması,
 • 657 sayılı Yasaya ve 2547 sayılı Yasanın 13/b maddesine tabi görevlendirmelerin yapılması,
 • Personel terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesi,
 • Akademik ve İdari personelin işe başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri v.b. bilgilerin düzenli olarak kaydedilmesi,
 • İdari personel giyim listelerini hazırlayarak ilgili birime gönderilmesi,
 • Akademik ve İdari personelin “hususi- hizmet pasaportu” yazışmalarının yapılması,
 • Yeni işe başlayıp asaleti tasdik olan idari personele yemin belgesi imzalatılması,
 • Personelin askerlik borçlanma işlemlerinin yapılması,
 • Personelin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı Hizmetleriyle birleştirilmesi,
 • İdari personelin ücretsiz izinli olarak geçen sürelerinin fiili hizmetten sayılması işlemlerinin yapılması,
 • Sözleşmeli personel ve geçici işçi çalıştırılması ili ilgili vize işlemlerinin takip edilmesi,
 • Personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerin yapılması,
 • Yıllık hizmet içi eğitim planlarının hazırlanması ve Devlet Personel Başkanlığı’na gönderilmesi,
 • Mevzuatlarda meydana gelebilecek değişikliklerin güncelliğinin sağlanması,
 • Görevde yükselme eğitim programının hazırlanması, eğitim yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi,
 • Aday memurlar için temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programları düzenlenmesi, eğitim yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi,
 • Birimlerden gelen çalışan personele yönelik hizmet içi eğitim programı taleplerinin değerlendirilmesi,
 • Çalışan personeli geliştirme ve motivasyon amaçlı eğitim programlarının hazırlanması, eğitim yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi,
 • Eğitim programlarından birimlerin ve personelin haberdar edilmesi,
 • Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu’nun kurulması işlemlerinin yürütülmesi,
 • Görevde yükselme eğitimi sonrasında sınavların yapılmasının koordine edilmesi,
 • Aday memur temel ve hazırlayıcı eğitimi sınavı sonunda, “Aday Memur Staj Değerlendirme Formu”nun düzenlenmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi,
 • Aday memurların uygulamalı staj eğitimlerinin yapılmasının sağlanması,
 • Aday memurlarının asaletlerinin tasdikine ilişkin işlemlerin yapılması,
 • 2914 sayılı Kanunun 13.maddesi uyarınca idari görev yapmakta olan öğretim elemanlarının durumlarının izlenmesi,
 • 2547  sayılı  Kanunun 13/b-4 maddesine göre görevlendirme işlemlerinin yapılması,
 • 1111 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca akademik personelin askere sevk işlemleri ile ilgili yönerge hükümleri gereği,  Milli Savunma Bakanlığı kapsamında tehir işlemlerinin yapılması,
 • 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca süreli olarak atanan öğretim elemanlarının görev süreleri ile ilgili işlemlerinin yapılması
 • 2547 sayılı Kanunun 31.maddesi ile 37. ve  38. maddeleri uyarınca Üniversitemiz ile diğer Kurum ve Kuruluşlar arasındaki ders görevlendirme ve danışmanlık işlemlerinin yapılması,
 • 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca lisansüstü eğitimini yurtdışında yapmakta olan araştırma görevlileri ile Üniversitemizde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin işlemlerinin takibi, görev sürelerinin uzatılması, uzatılmayanların müstafi  işlemlerinin yapılması,
 • 2547 sayılı Kanunun 34.maddesi ve 2914 sayılı Kanunun 16.maddesi maddesi uyarınca yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamı ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı kapsamında  işlemlerin  yapılması,
 • 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi ile “Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik” kapsamında lisansüstü eğitimini diğer Üniversitelerde yapmakta olan araştırma görevlilerin  işlemlerinin  yapılması,
 • 2547 sayılı Kanunun 36.maddesinin kısmi statüde çalışmaya ilişkin hükümleri gereği; söz konusu statüde görev yapmak isteyen Doçent ve Profesörlerin  kısmi statüye atanma  işlemleri ile sürelerinin değerlendirilmesi,
 • 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi kapsamında yurtdışında görevlendirilen Üniversitemiz öğretim elemanlarının söz konusu görevlendirmelerinin Dışişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bilgi amaçlı sunulması ve yurtiçi görevlendirilmelerine  ilişkin  işlemlerinin  yürütülmesi,
 • 2547 sayılı Kanunun  40/ a,b,c,d  maddeleri uyarınca Üniversitemiz ile diğer Üniversiteler arasındaki ders görevlendirme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Mayıs ve Kasım dönemleri itibariyle yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonucu belli bir düzeyde başarı sağlayarak, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereği  yabancı dil tazminatı almaya hak kazanan personelin durumlarının izlenmesi,
 • Amirlerin  vereceği benzer nitelikli görevlerin yerine getirilmesi.